دهم تیر

10 تیر 1402

دهم تیر بزرگداشت روز صنعت معدن

مهم ترين موتور محركه اقتصاد بخش صنعت کشور است. دهم تیر ماه، روز ملی صنعت و معدن را که روز ارج نهادن دولت و ملت به […]